backgroundImage
ilość produktów: 0
cena: 0 Kč
  formularz kontaktowy
  MAM PYTANIE

  REGULAMIN HANDLOWY

  Firma handlowa
  Ing. Dariusz Palowski
  siedziba: Připojená 850/11, Ostrava - Muglínov 712 00, Republika Czeska

  NIP:  CZ 6909025090
  REGON: 87653095


  sprzedaż towaru w sklepie internetowym znajdującym się na stronie internetowej pod adresem www.czechalko.pl

  1. USTALENIA WSTĘPNE

  1.1 Ten regulamin handlowy ( dalej "regulamin handlowy") firmy handlowej Dariusz Palowski z siedzibą: Připojená 850/11, Ostrava - Muglínov 712 00, Republika Czeska, REGON: 87653095 , NIP: CZ 6909025090( dalej "sprzedający") edytuje zgodnie z § 1751, ust.1 ustawy nr 89/2012 Zb., Kodeks cywilny (dalej "Kodeks cywilny") wzajemne prawa i obowiązki powstające w związku lub na podstawie umowy kupna ( dalej "umowa kupna") zawartej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (dalej "kupujący") za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedającego na stronie internetowej pod adresem www.czechalko.pl ( dalej"strona internetowa"), poprzez interfejs handlowy ( dalej "interfejs handlowy").

  1.2 Regulamin handlowy nie stosuje się do przypadków, w których osoba, która zamierza nabyć towar od sprzedającego jest osobą prawną lub osobą, która zamawia towar w ramach swojej działalności gospodarczej czy w ramach wykonywania swego zawodu.

  1.3 Ustalenia odbiegające od tych warunków mogą zostać uzgodnione w umowie kupna. Te następnie mają pierwszeństwo przed ustaleniami regulaminu handlowego.

  1.4 Ustalenia regulaminu handlowego są integralną częścią umowy kupna. Umowa kupna i regulamin handlowy są napisane w języku polskim. Umowy kupna mogą być zawierane w języku polskim.

  1.5 Sformułowanie regulaminu handlowego może być zmienione czy dopełnione przez sprzedającego. Ustalenie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu handlowego.

  2. KONTO UŻYTKOWNIKA

  2.1 Po rejestracji kupującego przeprowadzonej na stronie internetowej kupujący uzyskuje dostęp do swego interfejsu użytkownika. Ze swego interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towar (dalej "konto użytkownika"). W wypadku, że to interfejs umożliwia, kupujący może również zamawiać towar bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu handlowego.

  2.2 W trakcie rejestracji na stronie internetowej oraz zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do podawania poprawnych i prawdziwych danych. W wypadku zmian danych umieszczonych w koncie użytkownika kupujący jest zobowiązany do ich aktualizowania. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika czy zamówieniu są przez sprzedającego uważane za prawidłowe.

  2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania milczenia w zakresie poufnych informacji potrzebnych do wejścia w konto użytkownika.

  2.4 kupujący nie jest upoważniony do umożliwiena osobom trzecim korzystania z konta.

  2.5 sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza, gdy kupujący nie korzysta z niego ponad rok lub jeśli kupujący nie przestrzega swych zobowiązań zawartych w umowie kupna ( w tym w regulaminie handlowym ).

  2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w każdym czasie, zwłaszcza ze względu na konieczność utrzymania sprzętu komputerowego i oprogramowania czy konieczność utrzymania sprzętu komputerowego i oprogramowania należącego do osób trzecich.

  3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

  3.1 Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie handlowym mają charakter informacyjny, a sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tego towaru. Ustalenie § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

  3.2 Interfejs handlowy zawiera informacje na temat towarów, w tym również cen poszczególnych towarów. Podane ceny towarów to ceny brutto łącznie z wszystkimi z towarem związanymi kosztami. Ceny towarów są aktualne, póki są podane w interfejsie handlowym. Ustalenie to nie zabrania sprzedającemu zawrzeć umowę kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

  3.3 Interfejs handlowy zawiera także informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów.

  3.4 Aby zamówić towar, kupujący wypełnia w interfejsie handlowym formularz zamówienia. Formularz zamówienia zawiera szczególnie informacje dotyczące:

  3.4.1. zamówionego towaru (zamówiony towar kupujący "wkłada" do koszyka elektronicznego interfejsu handloweho)

  3.4.2. płatności ceny kupna, szczegółów wybranego sposobu dostawy zamówionych towarów i

  3.4.3. kosztów związanych z dostawą towarów ( dalej łącznie jako "zamówienie").

  3.5 Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego kupujący ma możliwość sprawdzić i zmodyfikować dane, które w zamówieniu umieścił. Kupujący wysyła zamówienie potwierdzając go. Dane wprowadzone do zamówienia sprzedający uważa za prawidłowe.

  3.6 Wysłanie zamówienia jest uważane za taki akt ze strony kupującego, który jednoznacznie identyfikuje zamówiony towar, cenę kupna, osobę kupującego, sposób płatności ceny kupna i jest dla obu stron obowiązującym projektem umowy kupna. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia, zaznajomienie się z regulaminem handlowym na stronie internetowej i potwierdzenie ze strony kupującego, że się z regulaminem zaznajomił.

  3.7 Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdza kupującemu to otrzymanie przez e-mail, a to na e-mail wskazany przez kupującego w koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej "e-mail kupującego").

  3.8 Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od rodzaju zamówienia (ilość towarów, cena kupna, szacowane koszty dostawy), poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia ( np. na piśmie lub telefonicznie).

  3.9 Projekt umowy w formie zamówienia jest ważny przez piętnaście dni.

  3.10 Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym i kupującym powstaje w momencie potwierdzenia przez sprzedającego przyjęcia zamówienia (akceptacją), które jest przez sprzedającego wysłane do kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej  na e-mail kupującego.

  3.11 W przypadku, gdy którykolwiek z wymogów określonych w zamówieniu nie może być przez sprzedającego spełniony, sprzedający wysyła kupującemu na e-mail odmienną ofertę podając możliwe warianty zamówienia i poprosi kupującego o stanowisko.

  3.12 Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna, a umowa sama w tym wypadku jest zawarta dopiero w momencie, gdy kupujący zmienioną ofertę  przyjmie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  3.13. Kupujący zgadza się na korzystanie z środków komunikowania na odległość w związku z zawarciem umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu z środków komunikowania na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszt dostępu do internetu, koszty rozmów telefonicznych) są pokrywane przez kupującego, koszty te nie różnią się od stawki standardowej.

  3.14. Kupujący wejściem na strony interetowe www.czechalko.pl potwierdza, że osiągnął wieku minimalnie 18 lat.

  4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

  4.1 Cenę towarów i wszelkie koszty związane z dostawą towarów zgodnie z umową kupujący może zapłacić sprzedającemu następującymi sposobami:​

  • przelewem bankowym na konto bankowe sprzedającego nr. PL 91 1050 1403 1000 0090 3073 6707 prowadzone w zł. lub 35-1752380207/0100 prowadzone w Kč w KB Czech republic ( dalej „konto sprzedającego“ )
  • za pobraniem w momencie odbioru towaru od kuriera
  • gotówką v momencie odbioru towaru pod adresem firmy sprzedającego: Připojená 850/11, 712 00, Ostrava - Muglínov, Republika Czeska


  4.2 Wraz z ceną kupna, kupujący zapłaci koszty związane z pakowaniem i dostawą towarów w ustalonej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, w skład ceny kupna wchodzą również koszty związane z dostawą towarów.

  4.3 Sprzedający nie wymaga od kupującego wpłacenia kaucji lub innych podobnych płatności. Nie ma to żadnego wpływu na ważność ustalenia ust. 4.6 regulaminu handlowego o obowiązku płatności ceny kupna towaru z wyprzedzeniem.

  4.4 W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności za pobraniem, cena kupna jest płatna w momencie odbioru towaru. W przypadku płatności na konto cena nabycia jest płatna do 7 dni od umowy kupna.

  4.5 W przypadku płatności  na konto bankowe obowiązek przelewu ceny kupna przez kupującego będzie spełniony w momencie, gdy kwota będzie wpisana na konto sprzedającego.

  4.7 Ewentualnych zniżkek z ceny towaru udzielonych przez sprzedającego kupującemu nie można kombinować.

  4.8 Jeśli to jest w stosunkach handlowych zwyczajem lub jeśli tak jest ustalone ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi, wystawi sprzedający kupującemu w odniesieniu do płatności dokonywanych na podstawie umowy kupna fakturę. Fakturę sprzedający wyśle kupującemu razem z towarem.

  5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

  5.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że według ustalenia § 1837 kodeksu cywilnego, między innymi, nie można odstąpić od umowy kupna:

  5.1.1. o dostawie towarów, których cena jest zależna od wahań na rynkach finansowych niezależnych od woli sprzedającego, które mogą wystąpić w terminie odstąpienia od umowy,

  5.1.2. o dostawie napojów alkoholowych, które mogą być dostarczane tylko po trzydziestu dniach, których cena zależy od wahań na rynkach finansowych niezależnych od woli sprzedającego,

  5.1.3. o dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby

  5.1.4. o dostawie towarów, które podlegają szybkiemu zepsuciu, jak również towarów, które zostały po dostarczeniu nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,

  5.1.5. o dostawie towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które kupujący wyjął z opakowania, a których ze względów higienicznych nie możlna zwrócić,

  5.1.6.o dostawie nagrań dźwiękowych lub wizualnych czy oprogramowania komputerowego, jeśli kupujący naruszył ich oryginalne opakowanie,

  5.1.7. o dostawie gazet, periodyków lub czasopism

  5.1.8. o dostawie treści cyfrowej, jeśli nie była dostarczona na trwałym nośniku, a była dostarczona z poprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a zarazem sprzedający poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku, nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

  5.2 Jeśli nie chodzi o przypadek, o którym mowa w art. 5.1 lub o inny przypadek, gdy nie można odstąpić od umowy, ma kupujący zgodnie z ustaleniem §1829 ust. 1 kodeksu cywilnego prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, natomiast w przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten zaczyna biec w dniu dostawy ostatniego towaru czy części. Odstąpienie od umowy kupna musi być przez sprzedjącego przesłane w terminie określonym w zdaniu poprzednim.

  5.3 Dla odstąpienia od umowy kupna może kupujący użyć wzoru formularza danego do dyspozycji przez sprzedającego, załączonego do regulaminu handlowego. Odstąpienie od umowy kupna może kupujący wysłać pod adres siedziby sprzedawcy. Dla doręczenia odstąpienia od umowy obowiązuje ustalenie art. 11 regulaminu handlowego.

  5.4 W przypadku odstąpienia od umowy kupna na podstawie art. 5.2 regulaminu handlowego jest umowa kupna unieważniona od początku. Towar musi być zwrócony sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy, to ponosi on koszty wysłania towaru do sprzedającego, nawet w przypadku gdy towary nie mogą zostać zwrócone z powodu ich charakteru zwykłą drogą.

  5.5 W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 5.2 regulaminu handlowego sprzedający zwraca środki finansowe otrzymane od kupującego w terminie czternastu ( 14 ) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego w identyczny sposób, w jaki je od kupującego otrzymał. Sprzedający ma również prawo zwrócić otrzymane finanse kupującemu w momencie zwrotu towarów lub w inny sposób, jeśli się na to kupujący zgadza i jeśli nie będzie to oznaczało dodatkowych kosztów dla kupującego. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków finansowych kupującemu wcześniej, aniżeli kupujący zwróci towar.

  5.6 Odszkodowanie za poniszczony towar ma sprzedający prawo jednostronnie zaliczyć przeciw roszczeniu kupującego o zwrot ceny kupna.

  5.7 Do momentu otrzymania towaru przez kupującego, sprzedający może w każdej chwili odstąpić od umowy. W takim przypadku sprzedający zwróci cenę kupna bez zbędnej zwłoki przelewem na rachunek wskazany przez kupującego.

  5.8 Jeśli był przez sprzedającego wraz z towarem przyznany kupującemu dar, jest w umowie darowizny pomiędzy sprzedającym a kupującym zawarty warunek rozwiązujący, że jeśli dojdzie do odstąpienia od umowy kupna przez kupującego traci umowa darowizny względem takiego daru  sens, a kupujący jest zobowiązany wraz z towarem zwrócić sprzedającemu również dar.

  6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

  6.1 Jeśli jest sposób dostawy umówiony na podstawie specjalnego wniosku kupującego, kupujący ponosi ryzyko, ewentualnie dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy.

  6.3 Jeśli z powodu po stronie kupującego trzeba powtórzyć dostarczenie produktu albo zmienić sposób dostawy za inny, niż było podane w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do uregulowania kosztów związanych z powtarzaną dostawą, jak również kosztów związanych z wszelkimi innymi środkami dostawy.

  6.4 Przy podejmowaniu towaru od kuriera kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, o jakichkolwiek szkodach niezwłocznie powiadomić spedytora. W przypadku stwierdzenia naruszeń opakowania wskazujących na włamanie do przesyłki kupujący nie musi podjąć przesyłki od kuriera.

  7. PRAWA Z NIENALEŻYTEGO WYKONANIA

  7.1 Prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji praw z nienależytego wykonania podlegają ogólnie obowiązującym przepisom (zwłaszcza ustaleniu §1914 - 1925, § 2099 - 2117 i § 2161 - 2174  Kodeksu cywilnego).

  7.2 Sprzedający jest odpowiedzialny za to, że towar będzie dostarzczony kupującemu bez wady. W szczególności zaś za to, że w momencie, gdy kupujący towar przyjął:

  7.2.1. ma towar właściwości, które zostały uzgodnione przez obie strony, a jeśli brak uzgodnienia, ma takie właściwości, które sprzedający lub producent opisał albo jakie kupujący oczekiwał, ze względu na charakter towaru i reklamę,

  7.2.2. towar nadaje się do celów, które sprzedający awizuje lub do jakich towar tego rodzaju jest zwykle stosowany,

  7.2.3. towar odpowiada jakością i wykonaniem uzgodnionej próbce lub szablonie, jeśli były jakość czy wykonanie określone według uzgodnionej próbki czy szablony,

  7.2.4. towar jest w odpowiednim rozmiarze, ilości czy wadze i

  7.2.5. towary są zgodne z wymogami prawnymi.

  7.3 Ustaleń, o których mowa w art. 7.2 regulaminu handlowego nie stosuje się do towarów, sprzedawanych po niższej cenie dla wady, dla których niska cena została wynegocjowana, na uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez jego powszechne stosowanie, do towarów użytych z wadami spowodowanymi ich użyciem czy zużyciem w odpowiednim stopniu, które towary miały w momencie odbioru przez kupującego czy które wynikają z charakteru towarów.

  7.5 Prawa z nienależytego wykonania stosuje kupujący względem sprzedającego w jego zakładzie, gdzie przyjęcie reklamacji jest możliwe, biorąc pod uwagę asortyment sprzedawanych towarów, ewentualnie w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Za moment zastosowania reklamacji uważany jest moment, gdy sprzedający otrzymuje od kupującego wadliwy towar .

  6.7 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady może modyfikować regulamin reklamacyjny sprzedającego.

  8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

  8.1 Kupujący staje się właścicielem towaru płacąc w pełni cenę kupna.

  8.2 Sprzedający nie jest w stosunku do kupującego ograniczony żadnymi kodeksami postępowania zgodnie z ustaleniem § 1826 ust. 1 pkt. e) Kodeksu cywilnego.

  8.3 Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie koncesji handlowej. Inspekcji handlowej nadzoruje biuro handlowege. Nadzór nad ochroną danych osobowych wykonuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje w określonym zakresie między innymi nadzór zgodnie z ustawą nr. 634 / 1992 Zb. O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

  8.4 Kupujący niniejszym bierze na siebie ryzyko zmieniających się okoliczności w sensie § 1765 ust. 2  Kodeksu cywilnego.

  9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  9.1 Ochronę danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, daje ustawa nr. 101 / 2000 Zb., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

  9.2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, NIP, e-mail, numer telefonu (dalej łącznie zwane "dane osobowe").

  9.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego, w celu realizacji praw i obowiązków z umowy kupna i w celu zarządzania kontem użytkownika. Jeśli kupujący nie wybierze inną możliwość, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego także w celu wysyłania informacji handlowych do kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości na podstawie tego artykułu to nie warunek, który by sam w sobie uniemożliwiał zawarcie umowy kupna.

  9.4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do poprawnego i prawdziwego podawania danych osobowych (w momencie rejestracji, na koncie użytkownika, podczas zamawiania z interfejsu sklepu) i że jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki powiadomić sprzedającego o zmianie w swych danych osobowych.

  9.5 Przetwarzanie danych osobowych może sprzedający zlecić osobie trzeciej jako edytorowi. Prócz osób przewożących towary nie będą dane osobowe bez zgody kupującego przekazywane przez sprzedającego osobom trzecim.

  9.6 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej  w sposób automatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

  9.7. Kupujący potwierdza, że podane ​​dane osobowe są dokładne i że został on poinformowany o tym, że chodzi o dobrowolne podanie danych osobowyh.

  9.8 W przypadku, gdyby się kupujący domniewał, że sprzedający lub edytor (art. 9.5) przetwarza jego dane osobowe, niezgodnie z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub niezgodnie z prawem, zwłaszcza jeśli dane osobowe są niedokładne ze względu na cel ich przetwarzania, może:

  9.8.1. zażądać od sprzedającego lub edytora wyjaśnienia,

  9.8.2. zażądać od sprzedającego lub edytora naprawy sytuacji.

  9.9 Jeżeli kupujący żąda informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, sprzedający jest zobowiązany do przekazania mu tych informacji. Sprzedający ma prawo za przekazanie informacji zgodnie z poprzednim zdaniem żądać adekwatnej rekompensaty nie przekraczającej kosztów dostarczenia niezbędnych informacji.

  10. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE COOKIES

  10.1 Kupujący wyraża zgodę na wysyłanie informacji dotyczących towarów, usług lub firmy sprzedającego na e-mail kupującego i zgadza się na wysyłanie informacji handlowych sprzedającego na e-mail kupującego.

  10.2 Kupujący zgadza się z przechowywaniem tzw. cookies w swoim komputerze. Jeśli można dokonać zakupu na stronie internetowej i pełnić zobowiązania sprzedającego z umowy kupna bez wkładania tzw. cookies do komputera kupującego, kupujący może wycofać zgodę według poprzedniego zdania w dowolnej chwili.

  11 DOSTAWA

  11.1 Oznajmienia dotyczące stosunków sprzedającego i kupującego, w szczególności w odniesieniu do odstąpienia od umowy kupna, muszą zostać dostarczone pocztą w formie listu poleconego, chyba że umowa kupna stanowi inaczej. Oznajmienia powinne zostać dostarczone pod adres kontaktowy strony drugiej, a za przekazane i skuteczne można je uważać z chwilą ich dostarczenia za pośrednictwem poczty, z wyjątkiem oznajmienia o odstąpieniu od umowy dokonanej przez kupującego, gdy odstąpienie jest skuteczne, jeżeli oznajmienie kupującego było wysłane w terminie  odstąpienia od umowy.

  11.2 Dostarczone jest również oznajmienie, którego odebranie zostało odrzucone przez adresata, które nie zostało przyjęte przez adresata w okresie jego przechowania lub które zostało zwrócone jako niedostarczone.

  11.3 Strony umowy mogą sobie wzajemnie wysyłać zwykłą korespondencję na e-mail wskazany przez kupującego na koncie użytkownika lub w zamówieniu, względnie na e-mail wskazany na stronie internetowej sprzedającego.

  12. USTALENIA KOŃCOWE

  12.1 Jeśli stosunek powstały z umowy kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), potem strony zgadzają się z tym, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej, co w żadnym wypadku nie ma wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

  12.2 Jeżeli którekolwiek z ustaleń regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne albo stanie się takim, nieważne ustalenie zastąpi ustalenie, którego znaczenie jest sensem najbliższe temu nieważnemu. Nieważność lub niewykonalność jednego ustalenia nie narusza ważności pozostałych ustaleń. Zmiany i uzupełnienia do warunków umowy kupna czy regulaminu handlowego wymagają formy pisemnej.

  12.3 Umowa kupna, w tym regulamin handlowy, jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

  12.4 Dane kontaktowe sprzedawcy - adres: Připojená 850/11, Ostrava - Muglínov, 712 00, e-mail: sklep@czechalko.pl, Komórka: +420 728 372 111

  W Ostrawie, dnia 10.11.2015